a

facebook primaria titu

 

Fisa postului ADMINISTRATOR PUBLIC

 

 

Informaţii generale privind postul

1. Denumirea postului : Administrator Public

2. Nivelul postului : funcţie contractuala de conducere

3. Scopul principal al postului : duce la indeplinire atributiile autoritatii publice locale. Eficientizarea managementului in administratia publica.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului

1. Studii de specialitate : superioare economice de lunga durata, absolvite cu diploma de licenţa.

2. Cunoştinţe de operare / programe pe calculator (necesitate si nivel): Avansat

3. Limbi străine (necesitate si nivel): Capacitate de exprimare (scris, vorbit, citit) în cel puţin o limbă de circulaţie internaţională, nivel mediu. – Limba engleza– mediu.

4. Abilitaţi, calităţi si aptitudini necesare : organizare şi coordonare; analiză şi sinteză; planificare şi acţiune strategică; control şi depistare a deficienţelor; rezolvarea eficientă a obiectivelor şi problemelor; excelentă comunicare orală şi scrisă; lucru eficient în echipă, atât ca lider, cât şi ca membru al acesteia; bună capacitate de relaţionare cu superiorii, colegii, subordonaţii şi publicul general; bune abilităţi de gestionare a resurselor umane; capacitate de consiliere şi îndrumare; abilităţi de mediere şi negociere; gestionarea eficientă a resurselor alocate; echilibru emoţional; perseverenta in urmarirea si finalizarea scopului propus.

5. Cerinţe specifice : delegat pentru reprezentarea instituţiei in relatia cu diferite instituţii, precum si cu persoane fizice si / sau juridice cu care colaborează Primăria Oraşului Titu.

6. Competenta manageriala (cunoştinţe de management, calităţi si aptitudini manageriale):Organizeaza si coordoneaza activitatea desfasurata de catre Serviciul Intretinere Locala. Gestioneaza activitatea Bibliotecii Orasenesti, a Centrului pentru Tineret si a Casei de Cultura.

Atribuţiile postului:

– Indeplineşte atribuţii de coordonare delegate de Primar privind activitatea legata de cultura in Orasul Titu, raspunzand de Biblioteca Oraseneasca, Centrul pentru Tineret si Casa de Cultura;

– Indeplineşte atribuţii de coordonare delegate de Primar privind activitatea desfasurata de catre Serviciul Intretinere Locala;

– Indeplineste atributii de inspector de protectie civila;

– Indeplineste atributii pe linie de protectia muncii;

– Indeplineste atributii privind coordonarea transportului public local;

– Face parte din Comisia pentru Probleme de Aparare la nivelul Orasului Titu;

– Responsabil cu evidenta militara si mobilizarea la locul de munca;

– Face parte din Comisia care raspunde de procedura de atribuire a autorizatiilor taxi pentru transportul de persoane in regim taxi in Orasul Titu;

– Face parte din Comisia care raspunde de luarea masurilor privind salubrizarea localitatii, amenajarea si curatarea cursurilor de ape, inventarierea terenurilor nelucrate, prevenirea poluarii accidentale a mediului si a surselor de apa;

– Raspunde de implementarea si de buna desfasurare a programului privitor la taxa de habitat la nivelul localitatii;

– Raspunde de monitorizarea consumurilor in institutie si in celelalte imobile care apartin Consiliului Local al Orasului Titu;

– Raspunde gestionarea sistemului de iluminat public;

– Atributii privind relatia cu concesionarul serviciului de iluminat public;

– Indeplineste atributii pe linie de colaborare cu unitatile scolare din Orasul Titu in privinta furnizarii utilitatilor, a modului de utilizare a acestora;

– Raspunde de respectarea normelor de management al calitatii in domeniul sau;

– Trebuie sa cunoasca si sa respecte cu strictete prevederile Legii nr. 319/2006, Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii sanatatii si securitatii in munca, precum si a Instructiunilor proprii pentru sanatate si securitate in munca aferente postului ocupat. Este obligat sa cunoasca si sa aplice prevederile Ordinului 712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor si instruirea in domeniul protectiei civile, precum si a celorlalte acte normative in domeniul PSI si al situatiilor de urgenta;

-in fiecare zi de joi din ultima saptamana a luni, orele 08.30, va prezenta raport privind modul in care au fost duse la indeplinire dispozitiile care i-au fost date de Primar;

– intocmirea fiselor colective de prezenta pentru subordonati si predarea acestora pana in data de 01 a fiecarei luni la Biroul Resurse Umane;
– Alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date de Consiliul Local si / sau de Primar, dupa caz.

Sfera relaţionala a titularului postului :

1. Sfera relaţionala interna :

a) Relatii ierarhice :

– este subordonat fata de Primarul Orasului Titu;

– este superior fata de : Sef Serviciu de la Serviciul Intretinere Locala si Transport Public Urban;

angajatii din cadrul Compartimentului Transport Public Urban, din cadrul Compartimentului Spatii Verzi, din cadrul Compartimentului Intretinere Strazi, fata de angajatii de la Cultura si Biblioteca.

b) Relatii funcţionale : cu Consiliul Local al Orasului Titu, cu compartimentele din cadrul

Primăriei, instituţiile publice, cu persoane fizice si / sau juridice, cu responsabilii serviciilor publice de interes local.

c) Relatii de control: –

d) Relatii de reprezentare : la instituţiile publice cu care colaborează Primăria si Consiliul

Local al Orasului Titu, precum si in alte situatii, ca urmare a dispozitiilor Primarului.

2. Sfera relaţionala externa :

a) Cu autoritati si institutii publice : reprezintă instituţia, în limita competenţelor stabilite.